Derlemeye Verilecek Kitaplar ve Dikkat Edilecek Hususlar

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği  18 Ağustos 2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 29 Ağustos 2012 tarihinden sonra çoğaltılan tüm eserler yeni derleme yönetmeliğinde belirtilen usule göre derlenecektir.

1. Önceki uygulamalarda matbaalar tarafından derlemeye gönderilen 6 adet kitabın derlemeye gönderilmesi yükümlülüğü yeni yönetmelikle yayınevlerine verilmiştir.

Yurtiçinde basılmış eserler:
Yurtiçinde basılmış süreli ve süreli olmayan basılı eserler çoğaltma işlemini izleyen on beş gün içerisinde altı nüsha olarak yayınevi tarafından Alındı Belgesi karşılığı illerdeki derleme müdürlükleri / derleme birimlerine  teslim edilecektir. Derleme eser teslimini sizin adınıza matbaa yapabilir ama mutlaka kitapları teslim ettikten sonra aldığı Alındı Belgesi’nin herhangi bir sorunda kanunen ceza yememek için sizde bulunması gereklidir.

Derleme işlemi ile ilgili uyarılar:
Eserlerin derleme müdürlüğü/birimine teslim süresi, ISBN başvurularında yayıncılar tarafından beyan edilen çoğaltma tarihi esas alınarak takip edilmektedir. Herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için ISBN kaydı yaptırırken bu hususa dikkat ediniz. Baskı gecikmesi halinde, ISBN sistemine tekrar girip tarih değiştirmek mümkündür.

Yayıncılarımız tarafından yurtdışında bastırılarak Türkiye’de satışı yapılan eserler:
Yurtdışında yayımcılarımız tarafından bastırılmış ve yurtiçinde satış ve dağıtımı yapılan eserler ise 60 gün içersinde 6 nüsha olarak yayınevi tarafından Alındı Belgesi karşılığında illerdeki derleme müdürlükleri/birimlerine teslim edilecektir.

Tekrar baskıları yapılan eserler:
İçeriği ve çoğaltım formatı (kapak, ebat vb) değişmeyen (ilk baskıları derlemeye teslim edilmiş olan) eserlerin tekrar baskıları (2. basım ve takip eden diğer baskıları) derlemeye gönderilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden ithal edilerek Türkiye’de satışı yapılan ithal eserler:
Yurt dışında basımı veya çoğaltımı yapılmış ithal edilerek yurt içinde satış ve dağıtımı yapılan ithal eserler içinden sadece Türkiye’nin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserleri derleme mükelleflerince 60 gün içersinde  altı nüsha olarak Alındı Belgesi karşılığında derleme müdürlüğü / derleme birimlerine teslim edilecektir. Bu konuda derleme mevzuatına uygun gerekli düzenlemenin hazırlanmakta olan yeni FSEK Kanununda yer alacağı bakanlık yetkililerince ifade edilmektedir.

2. Süreli, süreli olmayan, ithal ve elektronik yayınlar; görme engellilerin kullanımına sunulmak amacıyla elektronik kopya şeklinde Milli Kütüphane Başkanlığı’na gönderilecektir. Gönderimin usul ve esasları Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenecek ve işlem o tarihte başlayacaktır. Yönerge çıkana kadar herhangi bir elektronik eser derleme için teslim edilmemelidir.

3. Kanuna aykırı davrandığı tespit edilen derleme mükellefleri hakkında 1.000.- TL ile 5.000.- TL arasında para cezaları verilecektir. İlk ceza, alt sınırıyla uygulanacaktır.

4. Yönetmelik uyarınca, derleme birimleri ve kütüphaneler, eserlerle ilgili her türlü hak ihlallerini önleyici koruma teknik ve yöntemlerini uygulamakla yükümlü kılınmışlardır. Aksi halde FSEK ceza hükümleri ilgililer için geçerlidir.

Derleme nüshası olarak verilen eserlerin maliyet bedelinin gider yazılması:
6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserleri Derleme Kanunu’nun 12. Maddesi:
“Derleme nüshası olarak verilen eserlerin maliyet bedeli, kazancın saptanmasında gider olarak dikkate alınır. Bu şekilde gider fazlalığından doğan zarar bir sonraki yıla devredilemez.” şeklindedir. Bu madde uyarınca yayınevlerince derlemeye verilen kitapların maliyet bedelleri örnek kitap, bedelsiz gönderilen kitaplarda olduğu gibi muhasebeleştirilebilecektir. Bunun için yayınevleri derlemeye kitap verirken hazırladıkları irsaliye üzerine kitapların teslim edileceği derleme biriminin ad ve adresi ile açıklama bölümüne “6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserleri Derleme Kanunu’nun 9 ve 12. Maddesi gereğince Derleme Müdürlüğüne verilen kitap” açıklaması ile verilen kitabın ad ve adedini yazacaklardır. Derleme müdürlüğünden alınacak Alındı Belgesi’nin irsaliyeye eklenerek muhasebeye verilmesi gerekmektedir.

Derleme eserler posta ya da kargo yoluyla da derleme müdürlüğü/birimine gönderilebilir. Bu durumda gönderilen eserlerin adı açıkça kargo gönderisine yazılmalı ve mutlaka daha sonra Alındı Belgesi derleme müdürlüğü/biriminden alınmalıdır.

6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserleri Derleme Kanunu ile Yönetmeliğe Birliğimizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. (www.turkyaybir.org.tr)

Derleme için kitap teslim edilecek adresler:
İstanbul’da: İstanbul Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü
Adres: Topkapı Sarayı 1. Avlu, Eski Askeri Depolar 34400 Sultanahmet Fatih/ İstanbul
Tel: 0 212 518 17 40, (Derleme Md. İrfan Kaya) 0 537 358 84 27
E-posta: [email protected]
Ankara’da: Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
Kumrular Caddesi No:3 Kızılay /Ankara
Tel: 0312 410 90 39, Faks: 0312 410 90 11, e-posta: [email protected]
İzmir’de: İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi
Mithatpaşa Caddesi No:45/1 Konak/İzmir
Tel-Faks: 0232 483 38 48 – 489 18 69, e-posta: [email protected]
Diğer il ve ilçelerde ise derleme birimleri olarak çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe halk kütüphaneleri.

Haberler